Abraham Ibn Ezra. The Book of Reasons: A Parallel by Shlomo Sela

By Shlomo Sela

The current quantity deals a severe Hebrew textual content of the 2 models of Ibn Ezras Sefer ha-Te'amim, the booklet of purposes, observed through an annotated translation and remark. the 2 treatises awarded right here have been designed via Ibn Ezra to provide purposes, causes, or meanings of the uncooked astrological thoughts formulated within the advent to astrology that Ibn Ezra entitled Reshit Hokhmah (Beginning of Wisdom).

Show description

Read or Download Abraham Ibn Ezra. The Book of Reasons: A Parallel Hebrew-English Critical Edition of the Two Versions of the Text PDF

Best sacred writings books

Execution and Invention: Death Penalty Discourse in Early Rabbinic and Christian Cultures

The loss of life penalty in classical Judaism has been a hugely politicized topic in smooth scholarship. these wishing to guard the Talmud from Enlightenment assaults on its legitimacy pointed to Talmudic felony legislations as facts for its increased, innovative morals. yet much more urgent used to be the necessity to turn out the Jews' innocence of the cost of being Christ-killers.

The Sutra of Queen Srimala of the Lion's Roar and the Vimalakirti Sutra

There are titles during this quantity. The Sutra of Queen Srīmālā is a crucial early Mahayana textual content. it's a specific improvement in the Buddhist culture due to its egalitarian and beneficiant view bearing on ladies, portraying, at the one hand, the respect and knowledge of a laywoman and her quandary for all beings, and, at the different, the function of lady as thinker and instructor.

The Shin Buddhist Classical Tradition: A Reader in Pure Land Teaching (Vol 1)

This ebook is an anthology of passages accumulated from the best clergymen and lecturers of the natural Land, or Shin, university of Buddhist instructing. Extending from the foundational texts and primary interpreters within the 4th century, to Rennyo in the15th century, Professor Bloom’s choices hint the improvement of Shin Buddhist educating from monastic visualization practices to the commonly well known route to salvation via religion in, and recitation of, the identify of Amida Buddha.

Extra info for Abraham Ibn Ezra. The Book of Reasons: A Parallel Hebrew-English Critical Edition of the Two Versions of the Text

Example text

11) The general rule is that neither the planets nor the luminaries generate cold, but only heat, on account of their motion and the nature of the light emitted by them. [7] (13) The same applies to Saturn because it is so far from the Earth, and its body is not as large as that of Jupiter. (14) Therefore they concluded that it is cold, for when it is the lord of the nativity of some person, then, because it does not provide adequate heat, it indicates death. [8] (16) The body of Mars is larger than the body of the lower 36 first version of the book of reasons ïéòù øåáòá ãåòå ¬íç àåäù åéìò åøæâ ïë ìò ¬3ùîùäî 2áåø÷å ¬1íéìôùä äìàî áìå øåùä ïéò åîë ¬íåãà àåäù ïåéìò áëåë ìë ìò åøæâ äëëå (17) ®íåãà åäàøî ®íéãàî úãìåúë íúãìåú éë ¬áø÷ò ìòå ¬4ãéìåî àåäù úùáéä íò áøä íåçä øåáòá øëæ àåäù ùîùä ìò åøæâå (2) íåéá ùîùä çëå ¬äàøð 6øáã äæ äìéìá äçë éë åøîàå (1) 6 ®5äá÷ð ¬êôäì äðáìä (3) ®äìéìá õøàäî äèîì àéä éë øùàë ¬íéáåèä íéáëåëä ïî àåäù ÷ãö ìò åøæâå ®äâð äæ êôäå ¬áø íåç ãéìåéù øåáòá øëæ àåäùå ¬åîå÷îì òéâàùë 7åîòè ùøôà (4) (5) ®äìéìä éáëåëîå äá÷ð àåäù åøæâ ïë ìò »íéãàî øáãä êôäå ¬íåéä íåçá åúãìåú øùéúú éë øåáòá íåéä éáëåëîå øëæ àåäù éàúáù ìò 8åøæâå äîç áëåëå ®äá÷ð àåä íòôå øëæ àåä íòô éë åøîà ïë ìò »åéúåòåðú áåø øåáòá êôäúî ®åîå÷îá åðùøôà éìúä øáãå ®õøàäî ÷çøîä éôëå ùîùäî ÷çøîä 9íòèäå 10 (6) 2§ àåäå íäéìò 13 êìåä ùîùä éë íééìàîù úåìæî 12 íúðù åìçä íéáø ®äìè (2) 11 äùùä åàø÷ð ®éðùä øòùä åòéâäù øçà ¬êéøàäì íéîéä åìçé íùù øåáòá éãâ ìæîá ùîùä ñðëä ñðëä úìçúî íúðù åìçä íéøçàå ñðëäá íúðù åìçä (5) íéáøå 18 (1) 1 ®íééîåøãä äæ êôäå ¬÷ãöä å÷ ãâðë ìàîù ãöá (4) (3) úìçúî 14 ®íéìåáâä ìëá åðîî äèîì ïéàù øöå÷ì ®17äìéìäå íåéä äåúùé æà éë ¬äìè ìæîá 16 15 ùîùä ®áåùéä ìà áåø÷ àåäù ¬ìàîùä óåñá àåä æàù øåáòá ïèøñ ìæî ìà ùîùä ïåëð øúåéå ¬20äìéìä íò íåéä äåúùé æà éë íéðæàî ñðëúùë ¬ùîùä úåéä øåáòáå 21 [ùîùäî3 (6) ìæîá ùîùä ñðëäá åìçä íéáøå 19 ®úåîå÷îä øàùî äìéìäå íåéä úååúùäî ìçäì ®øñç øì »÷îèàô [áåø÷å2 ®øñç ÷ »íéðùä îàô »íéìôùä íéðùä è »øì [íéìôùä1 êôäì5 ®ãéìåîù ùáåéå ÷ »ãéìåî àåäù äùáéä íò î »èàìøô [ãéìåî ®®® íò4 ®ùîùä ìà à »îè÷ô »åîå÷îá ô »îèàøì [åîòè7 ®øáãäå ÷ »îèàìøô [øáã äæ6 ®êôäá äá÷ð àéäù è »î÷àìøô [äá÷ð ®íòèå ÷îèàìøô »íéøáãä øù÷ä 駧ôò éúð÷éú [íòèäå9 ®øñç ÷ »îèàìøô [åøæâå8 ®øñç ÷ »î÷èø [àåäå13 ®úëìåä ô »î÷èàø [êìåä12 ®äùù à÷ »îèøô [äùùä11 ®éôë ÷ »îèàøô [éôëå10 îø »æàå ÷ »æàù à »ô [æà éë16 ®íúðù ÷ »îàøô [ùîùä15 ®úìçúá ÷ »îèàøô [úìçúî14 ®àéäå àô »îè÷àø [ìæîá19 ®íéøçàå è »î÷àøô [íéáøå18 ®øñç è »î÷àøô [äìéìäå ®®® åìçä íéøçàå17 ®æà ®ñðëú ùîùäùëù ÷ »îèàøô [ñðëúùë ùîùä úåéä21 ®äìéìäå ÷ô »îèàø [äìéìä íò20 ®ìæî ìà ô chapter two 37 planets and it is close to the Sun; therefore they concluded that it is hot, and also because its color is red.

Written by the author. The Hebrew texts of Te#amim I and Te#amim II were published in . L. 64 The current critical edition, in addition to being accompanied by the firstever English translation and commentary, endeavors to improve upon the previous editions and to reconstruct the Hebrew texts of Te#amim I . and Te . 65 61 A telling example is a series of queries on astrology sent to Maimonides in 1193 or before by a group of Provençal scholars. Its authors, in addition to referring to Ibn Ezra himself, though anonymously, and using his idiosyncratic astrological terminology, based their questions on verbatim quotations and paraphrases from several of Ibn Ezra’s astrological treatises.

48b–52b. ÷ Cambridge, University Library, Add. 1517 (IMHM: F 17454), ff. 16a– 22a. This is a 210 × 150 mm paper manuscript, stained, worm-eaten, and torn at the edges, with some primitive repairs, written in Sephardi script in the fourteenth or fifteenth century. It begins with the assertion that the copyist is Kalonymos ben Kalonymos. This manuscripts shows idiosyncratic features, such as the scribe’s inclination to skip over, abbreviate, and paraphrase, or to use a consistent alternative terminology, such as çøé instead of äðáì for the Moon.

Download PDF sample

Rated 4.10 of 5 – based on 23 votes